Gegevensbescherming

Laatst bijgewerkt: januari 2021

1. Algemeen

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: service@peek-cloppenburg.nl
(hierna te noemen: ”wij”)

1.2 U bereikt onze functionaris gegevensbescherming via:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Functionaris gegevensbescherming
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: 
privacybescherming@peek-cloppenburg.nl

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om een goed werkende en gebruiksvriendelijke website ter beschikking te stellen. Wij willen graag waarborgen dat u via deze websites gebruik kunt maken van onze inhoud en aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens onder meer voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor dit laatste vragen wij uw toestemming. We verwerken uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Zie voor verdergaande aanwijzingen de volgende uiteenzettingen.

1.3 De privacyverklaring van Fashion ID GmbH & Co. KG kunt u te allen tijde via de URL https://www.peek-cloppenburg.nl/privacy/ raadplegen en opslaan of printen.

 2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website

2.1 Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Voornoemde gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. We verzamelen daarbij de volgende gegevens:

 • informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • informatie over de gebruikte taal op uw browser
 • regionale instellingen
 • uw besturingssysteem
 • uw IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • websites van waaruit uw systeem toegang heeft tot onze website
 • websites die via onze website door uw systeem worden benaderd

2.2 Het is noodzakelijk dat ons systeem de bovenstaande gegevens verwerkt om de functionaliteit en het aanbieden van de website te garanderen. De verwerking van deze gegevens stelt ons ook in staat om onze website aan u te presenteren in de taal van uw voorkeur. Bovendien gebruiken we deze gegevens om onze website te optimaliseren en onze informatiesystemen te beveiligen. De gegevens worden in dit verband niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens en de logbestanden is artikel 6 lid 1 sub f  van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) op basis van ons gerechtvaardigde belang, om u een functionerende en gebruiksvriendelijke website te kunnen aanbieden

2.3 De gegevens worden zolang verwerkt en met name opgeslagen als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Als er gegevens vereist zijn om de website aan te bieden, vervalt deze eis bij het beëindigen van de betreffende sessie. Uw gegevens worden daarna automatisch gewist. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit meestal uiterlijk na veertien dagen het geval. Indien de bovengenoemde gegevens opgeslagen blijven, wordt uw IP-adres echter verwijderd of geanonimiseerd, zodat er geen toewijzing mogelijk is van de oproepende internetverbinding. Het verzamelen van gegevens om de website aan te bieden en gegevens op te slaan in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk.

2.4 Voor zover wij daarnaast en op rechtmatige wijze het gebruiksgedrag op onze website zonder uitdrukkelijke toestemming evalueren, gebruiken wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, die niet herleid kunnen worden naar individuele personen, om het gebruiksgemak van de website en de gebruikerservaring voor onze bezoekers te verbeteren.

 

3. Uw rechten als gebruiker

Hieronder geven we een samenvatting van uw rechten op grond van de AVG.

Recht op intrekken van de verklaring van toestemming volgens het privacyrecht – art. 7 lid 3 AVG

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond de toestemming tot aan het intrekken heeft plaatsgevonden. Richt uw intrekking aan:

service@peek-cloppenburg.nl

of per post aan:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Klantenservice
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.

 • Recht op informatie – art. 15 AVG, 35 Wbp

U kunt uitgebreide informatie over de uw persoon betreffende gegevens en de omstandigheden van de verwerking verlangen, bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt of de duur van de opslag.

 • Recht op correctie – art. 16 AVG

U kunt eisen dat onjuiste persoonsgegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

 • Recht op verwijdering – art. 17 AVG, 

U kunt in principe verlangen dat we de uw persoon betreffende gegevens verwijderen, bijvoorbeeld indien deze gegevens om wettelijke redenen niet meer noodzakelijk zijn of niet meer verwerkt mogen worden.

 • Recht op beperking van de verwerking – art. 18 AVG

U hebt het recht om een verdere verwerking van uw persoonsgegevens te verhinderen, bijv. indien uw gegevens wegens een hiermee in strijd zijnde bewaringsverplichting nog niet verwijderd kunnen worden.

 • Mededelingsverplichting – 19 AVG

Wij zijn verplicht om alle ontvangers, aan wie uw gegevens meegedeeld zijn, via een correctie of doorhaling van uw gegevens of een beperking van de verwerking te informeren. Dit geldt slechts dan niet, indien voor ons de informatie onmogelijk is of met buitensporige kosten is verbonden. We stellen u van deze ontvangers op de hoogte, als u dit verlangt.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens – art.20 AVG

U bent gerechtigd om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm van ons te ontvangen.

 • Recht op bezwaar – art. 21 AVG

Indien wij uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken (art. 6 lid 1 onder f AVG), hebt u het recht om daartegen bezwaar te maken, indien de redenen hiervan voortkomen uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profilering.

Indien we uw gegevens verwerken voor direct marketing, kunt u hiertegen eveneens bezwaar maken. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit met een dergelijke direct marketing in verband staat. Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 • Recht om niet aan een geautomatiseerde beslissing te worden onderworpen – art. 22 AVG

U hebt het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – berustende beslissing onderworpen te worden, indien deze jegens voor u rechtsgevolgen heeft of u op een aanmerkelijke wijze treft.

Een geautomatiseerde beslissing is bij wijze van uitzondering geoorloofd, indien u of (i) eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebt uitgesproken of (ii) de beslissing voor het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst tussen u en ons noodzakelijk is of (iii) geldende regelgeving dit toestaat en deze regels redelijke maatregelen bevatten voor de bewaring van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

In de gevallen van (i) en (ii) treffen we redelijke maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te behartigen. Hiertoe behoort dat u uw standpunt toelicht, de automatische beslissing aanvecht en de persoonlijke behandeling door een van onze medewerkers kunt verlangen.

 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie – art. 77 AVG

U hebt het recht om bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie bezwaar te maken, indien u van mening bent dat onze verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met tegen Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Share This